Viscum - mistletoe(宿り木)

Words & Tagging by Madoki Ymasaki
Photo & Movie by Masashi Noda


graphic & sound : sexophoneF_001F_002F_003F_004F_005F_006F_007F_008F_009F_010F_011F_012F_013F_014F_015F_016F_017F_018F_019F_020F_021F_022F_023F_024F_025F_026F_027F_028F_029F_030F_031F_032F_033F_034F_035F_036A_001A_002A_003A_004A_005A_007A_008A_009A_010A_011A_012A_013A_014A_015A_016A_017A_018A_019A_021A_022A_023A_024A_025A_026A_028A_029A_030A_032